Тести з МВСЛ

Деталі

Фахова підготовка вчителя світової літератури – необхідна умова його професійного успіху. Набути спеціальні педагогічні вміння вчителю-словеснику допомагає методика викладання світової літератури.

Пропонуємо вашій увазі систему запитань тестового характеру, які допоможуть вам перевірити свої знання з курсу методики викладання світової літератури, визначити рівень підготовки з предмета, спрямувати свою подальшу педагогічну діяльність щодо удосконалення власної праці.

Тести з методики викладання світової літератури підготовлені відповідно до вузівської навчальної програми з дисципліни (автор проф. Л. Ф. Мірошниченко) і рекомендовані для студентів-філологів, вчителів світової літератури, викладачів вищих навчальних закладів, що читають цей курс, а також слухачів курсів підвищення кваліфікації, аспірантів.

 

 

БЛОК №1

 

ТЕМИ:Методика викладання світової літератури як наука.

Зміст і структура шкільного курсу «Світова література».

Літературний розвиток школярів.

 

 1. Чи погоджуєтесь ви з твердженням, що методика викладання літератури – це самостійна педагогічна наука про виховання, літературну освіту і розвиток особистості учня засобами художнього слова, наука про раціональне використання методів і прийомів, які забезпечують словеснику найвищу педагогічну результативність у його роботі з учнями:

А) ні;

Б) так.

 

 1. Закінчіть визначення методики як наукової дисципліни, яке дав В. В. Голубков: «Усі методики, до якої б навчальної дисципліни вони не відносились, схожі між собою в тому, що у певній послідовності визначають принципи, матеріал для роботи, методи роботи вчителя та відповідають на три основних питання: … »

А) для чого, що і як;

Б) для чого, хто і як;

В) для чого, що і чому.

 

 1. Укажіть метод наукового дослідження у галузі методики викладання літератури, який допомагає визначити позитивні моменти й недоліки у викладанні предмета, але, не називаючи причин, лише констатує їх:

А) критичне засвоєння зарубіжної і вітчизняної методики;

Б) метод масового усного і писемного опитування;

В) метод цілеспрямованого спостереження;

Г) метод педагогічного експерименту.

 

 1. Визначте навчальний рік, у якому в школах України було уведено самостійний курс, що презентує вивчення вершинних досягнень різних національних літератур:

А) 1935-1936;

Б) 1990-1991;

В) 1992-1993.

 

 1. Державний документ, який містить показники, що забезпечують взаємозв’язок навчального процесу і результатів навчання, охоплює сукупність освітніх цілей, визначених Конституцією та законами України у сфері освіти, які орієнтовані на досягнення нової якості освіти, - це:

А) Державний стандарт освіти;

Б) навчальна програма;

В) концепція літературної освіти.

 

 1. Визначте лінію, яка заявлена у Державному стандарті освіти у галузі «Мови і літератури» і реалізується у програмі із зарубіжної літератури через добір визначних творів світового письменства, що уособлюють у собі загальнолюдські цінності, які сприяють моральному вихованню і культурному розвитку учнів:

А) літературознавча;

Б) аксіологічна;

В) культурологічна.

 

 1. Навчальне видання, що визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення певного навчального предмета, курсу, дисципліни, розвитку та виховання особистості згідно з державними стандартами освіти та навчальних планів – це:

А) підручник;

Б) календарно-тематичне планування;

В) навчальна програма.

 

 1. Структурна частина навчальної програми, де розкривається завдання вивчення предмета, дається характеристика структури програми, послідовність вивчення матеріалу, особливостей методів і організаційних форм навчання, міжпредметних зв’язків називається:

А) тематичний блок;

Б) пояснювальна записка;

В) методичний додаток.

 

 1. Зміст шкільних занять із світової літератури визначається:

А) шкільною програмою;

Б) календарно-тематичним плануванням;

В) шкільним підручником із зарубіжної літератури.

 

 1. Укажіть прізвище керівника авторського колективу першої офіційно затвердженої шкільної програми предмета «Світова література»:

А) Д. С. Наливайко;

Б) К. С. Шахова;

В) Д. В. Затонський.

 

 1. Визначте етапи, з яких складається шкільний курс «Світова література»:

А) початковий (1-4 класи);

Б) пропедевтичний (5-8 класи);

В) систематичний (9-12 класи).

 

 1.  У сучасній шкільній програмі (2005 р.) із світової літератури пропонується:

А) методичний додаток, що містить рекомендації щодо актуалізації міжлітературних та міжпредметних зв’язків, використання ТЗН;

Б) систематично сплановані та розподілені години з розвитку мовлення та позакласного читання;

В) резервний час у кожному класі для стимулювання творчості вчителя.

 

 1. Навчальне видання, що містить систематичний виклад основ наукових знань з певного навчального предмета відповідно до програми та стандарту освіти, загальнонавчальні та спеціальні уміння, правила діяльності, ціннісно-нормативну систему:

А) підручник;

Б) навчальний посібник;

В) хрестоматія.

 

 1. Установіть у логічній послідовності (відповідно до порядку створення) державні документи і навчальні видання:

 

Навчальна програма

 

Державний стандарт

 

Шкільні навчальні видання

 

 

 1.  Літературний розвиток школярів – це складний і суперечливий процес, що розвивається:

А) по висхідній спіралі;

Б) на лінійній основі.

 

 1.  Чи погоджуєтесь ви з твердженням, що кожна нова стадія літературного розвитку школярів в усіх відношеннях краща від попередньої:

А) так;

Б) ні.

 

 1.  Визначте сензитивний вік для літературного розвитку школярів:

А) молодший підлітковий;

Б) старший підлітковий;

В) рання юність.

 

 1. Установіть правильну відповідність у вигляді комбінації цифр та літер:

 

 

Етапи літературного розвитку школярів

Характер сприйняття учнями

 художніх творів

1. Молодший підлітковий вік

А. Морально-ціннісне

2. Старший підлітковий вік

Б. Фабульне

3. Рання юність

В. Проблемно-психологічне

 

 1. Укажіть учні якого віку сприймають літературних героїв на рівні асоціативної ідентифікації:

А) молодші підлітки;

Б) старші підлітки;

В) старшокласники.

 

 1. Визначте віковий період, для якого характерним є дистанційне сприйняття літератури:

А) молодший підлітковий вік;

Б) старший підлітковий вік;

В) період ранньої юності.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Богданова О.Ю. Методика преподавания литературы: Учебник для студ. пед. вузов /О.Ю.Богданова, С.А.Леонов, В.Ф.Чертов; Под ред. О.Ю.Богдановой. – 3-изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 400 с.
 2. Мірошниченко Л.Ф. Генезис методики викладання світової літератури в Україні // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. - №3. – С. 8-10.
 3. Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах : Підручник. – К.: Вища шк., 2007.– С. 8-79.
 4. Молдавская Н.Д. Литературное развитие школьников в процессе обучения. – М.: Педагогика, 1976. – 224 с.
 5. Никифорова О.И. Психология восприятия художественной литературы. – М.: Книга, 1972. – 152с.
 6. Пасічник Є.А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: Ленвіт, 2000. – С. 19-35.
 7. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Зарубіжна література. 5-12 класи / За ред. Д. С. Наливайка – К.: Перун., 2005.– 112 с.
 8. Професія – вчитель літератури: Словник-довідник / Упор. Т. Чередник. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – С. 4- 62.
 9. Султанов Ю. І. Особливості літературного розвитку учнів 5-7 класів // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1999. – № 8. – С. 2-7.


БЛОК № 2

 

ТЕМИ:Специфіка вивчення зарубіжної літератури в школі. Принципи, методи і прийоми вивчення зарубіжної літератури.

 

 1. Специфіка вивчення світової літератури у вітчизняній школі полягає в тому, що твори світового письменства вивчаються :

А) мовою оригіналу;

Б) у підрядниках;

В) у художніх україномовних перекладах.

 

 1. Установіть правильну відповідність у вигляді цифр і букв:

 

1.Переклад

А.Самостійний твір, написаний за мотивами поетичного твору іншого автора

2.Переказ

Б.Першотвір

3.Переспів

В.Відтворення іншомовного тексту засобами рідної мови

 

Г.Наближений до перекладу новий твір

1 –_____;     2 – _____;     3 – _____.

 

 1. Оберіть найефективніший специфічний прийом вивчення перекладних художніх творів:

А) виразне читання твору мовою оригіналу;

Б) порівняння оригіналу і перекладу;

В) порівняння варіантів перекладу.

 

 1. Урахування специфіки художнього перекладу при вивченні творів світової літератури має здійснюватися:

А) на всіх етапах вивчення художнього твору;

Б) у процесі аналізу художнього твору;

В) на етапі підсумків та під час виконання творчих усних і письмових робіт.

 

 1. Чи поділяєте ви існуючу в методичній науці думку про те, що з метою формування в учнів уявлення про перекладний художній твір як продукт діяльності автора і перекладача доцільно використовувати не лише теоретичні, а й історико-перекладознавчі матеріали:

А) ні;

Б) так.

 

 1. Розташуйте у правильній послідовності етапи формування уявлення школярів про перекладну художню літературу за їхніми визначальними особливостями:

 

Введення понять «переклад», «оригінал»

 

Сприйняття учнями зразків оригінальної та перекладної літератури як творів одного виду мистецтва, відрізнення перекладних текстів від оригінальних за яскраво вираженими ознаками

 

Поглиблення, розширення, та узагальнення теоретичного пізнання художнього перекладу як явища і процесу

 

Застосування елементів аналізу перекладу, введення окремих відомостей про перекладачів

 

 

 1. Основні правила, керівні ідеї та вимоги до організації навчального процесу – це:

А) принципи навчання;

Б) методи навчання;

В) прийоми навчання.

 

 1.  Укажіть принцип вивчення літератури у школі, реалізація якого передбачає сприйняття літературного твору у його художньо-естетичній сутності, і який тісно пов’язаний із вивченням художнього твору у єдності його форми і змісту:

А) цілісності;

Б) вивчення літератури як мистецтва слова;

В) діалогічності.

 

 1. Визначте принцип вивчення світової літератури в середній школі, реалізація якого обумовлює аналіз твору не лише з боку притаманної йому проблематики й художньої своєрідності, а й як «представника» всієї художньої системи автора, національної традиції та культурно-історичної доби:

А) принцип вивчення літератури як мистецтва слова;

Б) принцип країнознавчого і етнокультурного підходів;

В) репрезентативний.

 

 1. Укажіть специфічний принцип вивчення перекладних художніх творів, ілюстрацією якого можуть стати слова академіка Д. С. Наливайка: «Немає і не може бути універсальної, однакової для всіх країн і народів зарубіжної літератури»:

А) урахування українознавчого критерію;

Б) репрезентативний;

В) контекстового розгляду літературних явищ.

 

 1.  Позначте зайве. До основних елементів змісту, що виявляють національну специфіку твору, відносять:

А) екзотизми (ознаки соціального стану, професії, посади, чини, назви мір довжини та ваги, грошей, свят, традицій, ігор, танців, одягу, будівель тощо);

Б) власні імена та назви;

В) згадки про події національної історії;

Г) опис національних особливостей зовнішності;

Д) думки, прагнення, переконання, мрії, сподівання народу, що відображені у художньому творі.

 

 1. Оберіть правильне твердження. Метод навчання – це:

А) спосіб пізнання явищ дійсності та їх закономірностей;

Б) спосіб взаємопов’язаної діяльності вчителя і учнів, спрямований на досягнення навчально-виховної мети;

В) основне правило, керівна ідея та вимога до організації навчального процесу.

 

 1. Закінчіть думку. Обраний учителем метод навчання реалізується через систему методичних прийомів, що у свою чергу скеровують відповідні:

А) види навчальної діяльності учнів;

Б) форми навчання;

В) шляхи аналізу художнього твору.

 

 1.  Установіть правильну логічну послідовність методів у типології М. Кудряшова, враховуючи, що логіка пізнавальної діяльності обумовлена специфікою літератури як навчального предмета:

 

Евристичний метод

 

Репродуктивний метод

 

Метод творчого читання

 

Дослідницький метод

 

 

 1.  Укажіть метод навчання (за класифікацією М. Кудряшова), мета якого полягає в активізації художнього сприймання і художніх переживань, у формуванні засобами мистецтва художніх нахилів та здібностей школярів:

А) метод творчого читання;

Б) дослідницький;

В) репродуктивний.

 

 1.  Оберіть вид діяльності учнів, характерний для евристичного методу:

А) написання читацького відгуку;

Б) читання статті підручника;

В) виступ на диспуті.

 

 1.  Серед прийомів методу творчого читання позначте такий, використання якого порівняно з вивченням творів української (рідної) літератури має свою специфіку і набуває більшої ваги у процесі читання перекладних художніх творів:

А) повторне читання;

Б) коментоване читання;

В) читання напам’ять.

 

 1.  Визначте метод (за класифікацією М. Кудряшова), який взаємодіє з евристичним, але при його застосуванні домінує самостійна робота учнів:

А) творчого читання;

Б) дослідницький;

В) репродуктивний.

 

 1.  Чи погоджуєтесь ви з думкою, що сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що у процес навчання залучаються всі учні, і при цьому їм надається можливість рефлектувати з приводу того, що вони знають і думають:

А) так;

Б) ні.

 

 1.  Оберіть інтерактивний вид роботи на уроці світової літератури:

А) рольова гра «Інтерв’ю з письменником»;

Б) самостійне читання статті підручника;

В) прослуховування аудіозапису поетичного твору.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Богданова О.Ю. Методика преподавания литературы: Учебник для студ. пед. вузов /О.Ю.Богданова, С.А.Леонов, В.Ф.Чертов; Под ред. О.Ю.Богдановой. – 3-изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – С. 88-103.
 2. Клименко Ж. Специфіка викладання зарубіжної літератури в середній школі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2000.– №1. – С.53-55.
 3. Клименко Ж.В. Теорія і технологія вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої школи: Монографія. – К., 2006. – С. 90-134.
 4. Кудряшов Н.И.  Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1981. – 190 с.
 5. Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах : Підручник. – К.: Вища шк., 2007.– С. 90-114; 160-188.
 6. Пасічник Є.А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: Ленвіт, 2000. – С. 113-130.


БЛОК № 3

 

ТЕМИ:Планування як основа творчого викладання літератури. Урок світової літератури. Позакласна робота з предмета. Факультативні заняття.

 

 1. Укажіть, хто із відомих учених-методистів наголошував на тому, що безсистемність – одна із головних небезпек у роботі вчителя-словесника:

А) В. П. Острогорський;

Б) В. В. Голубков;

В) М. О. Рибнікова.

 

 1. Календарно-тематичне планування уроків літератури складається на основі:

А) Державного стандарту;

Б) навчальної програми;

В) концепції літературної освіти.

 

 1. Розподіл тем уроків відповідно до діючої програми із визначенням типу уроку і дати його проведення, а також тих наскрізних ліній у викладанні предмета, що забезпечують цілісність і системність у роботі вчителя-словесника – це:

А) календарно-тематичне планування уроків світової літератури;

Б) тематичне планування;

В) поурочне планування;

 

 1. Визначте принцип, який покладено у класифікацію уроків літератури (за Є.Пасічником): уроки засвоєння нових знань і розвитку на їх основі умінь та навичок; уроки узагальнення  і систематизації знань; уроки контролю знань, умінь і навичок з літератури:

А) мета уроку та його зміст;

Б) структура навчального предмету;

В) характер основних дидактичних завдань.

 

 1. Визначте пропущений тип уроків літератури у класифікації М.І. Кудряшова: уроки вивчення теорії та історії літератури; уроки розвитку мовлення:

А) уроки засвоєння нових знань і розвитку на їхній основі умінь та навичок;

Б) уроки вивчення художніх творів;

В) вступне заняття;

Г) урок-лекція.

 

 1. Установіть правильну послідовність дій у роботі вчителя-словесника щодо підготовки і проведення уроку:

 

 

Добір наочності, технічних засобів навчання, дидактичного матеріалу

 

Вивчення літературознавчої літератури, добір культурологічних відомостей

 

Перечитування тексту художнього твору, опрацювання підручника

 

Опрацювання навчальної програми з літератури

 

Реалізація змодельованого плану-конспекту уроку

 

Вивчення методичного досвіду

 

Моделювання плану-конспекту уроку літератури

 

Самоаналіз уроку

 

 

 1. Цілісне, динамічне утворення, що представлено системою взаємопов’язаних навчальних ситуацій, обумовлених логікою процесу навчання і пізнання літератури як мистецтва слова – це:

А) структура уроку літератури;

Б) календарно-тематичне планування уроків літератури;

В) навчальна програма з літератури.

 

 1. Найменша логічно й емоційно завершена структурна одиниця уроку літератури, що характеризується взаємозв’язком змісту навчального матеріалу, методів, і форм організації пізнавальної діяльності учнів, спрямованим на реалізацію навчально-виховної мети – це:

А) етап уроку;

Б) метод навчання;

В) навчальна ситуація.

 

 1. Оберіть правильне твердження. Послідовність і кількість навчальних ситуацій на уроці літератури:

А) визначає сам учитель;

Б) регламентується шкільною програмою;

В) урок літератури – це усталена схема, і навчальні ситуації йдуть у суворій і логічній послідовності

 

 1. Установіть правильну послідовність структурних елементів плану-конспекту уроку літератури, проставивши відповідні номери. Визначте пропущений елемент:

 

 

Зміст роботи (тези або конспект уроку)

 

Освітньо-виховна мета

 

Обладнання

 

Список використаної літератури

 

План уроку

 

Тема уроку

 

Епіграф

 

 

 

 

 1. Визначте випадок, в якому тема уроку літератури формулюється у художньому стилі:

А) для запису у класний журнал;

Б) для повідомлення учням у класі;

В) для запису у календарно-тематичний план.

 

 1. Укажіть, яка частина мови у формулюванні освітньо-виховної мети уроку літератури має стати її домінантою, логічним центром:

А) іменник;

Б) прикметник;

В) дієслово.

 

 1. Визначте, який із аспектів освітньо-виховної мети уроку літератури проголошується учням у класі та виконує функцію навчального завдання:

А) навчальний;

Б) розвивальний;

В) виховний.

 

 1. Оберіть правильно сформульований фрагмент мети уроку світової літератури у 6-му класі:

А) зацікавити учнів творчістю Ж. Верна, підвести до розуміння своєрідності його творів;

Б) розкрити історію життєвого і творчого шляху письменника;

В) презентація творчості Ж. Верна в цілому та його роману «П’ятнадцятирічний капітан».

 

 1. У поданому переліку видів позакласної роботи з літератури визначте їх форму проведення, позначивши цифрою 1 – систематичні, 2 – епізодичні:

А) літературний клуб;

Б) літературно-музичний вечір;

В) літературна гра;

Г) шкільний театр;

Д) поетичний гурток.

 

 1. Чи поділяєте ви думку про те, що позакласна робота з літератури вважається експериментальною лабораторією творчості вчителя-словесника, у якій апробуються інноваційні методи і прийоми роботи:

А) так;

Б) ні.

 

 1. Багатоаспектний, інтегрований комплекс навчально-виховних заходів з літератури, спрямований на закріплення, розширення і поглиблення знань учнів з предмета, популяризацію літератури і читання, а також такий, що сприяє розвитку творчої майстерності вчителів-словесників – це:

А) уроки літератури;

Б) факультативні заняття;

В) позакласна робота з предмета;

Г) тиждень зарубіжної літератури в школі.

 

 1. Установіть логічну послідовність етапів написання сценарію позакласного заходу з літератури:

 

 

Збір і систематизація матеріалу

 

Народження задуму і вибір теми, визначення жанру

 

Складання плану і моделювання тексту

 

Написання тексту сценарію

 

Добір наочності, технічних засобів навчання

 

 

 1. Укажіть зайве. Позакласну роботу і факультативні заняття з літератури поєднує те, що вони:

А) тісно пов’язані з уроками літератури;

Б) доповнюють і поглиблюють зміст і провідні ідеї основного курсу;

В) охоплюють обмежений (10-20 осіб) і постійний склад учасників;

Г) передбачають добровільну участь.

 

 1. Установіть правильну відповідність у вигляді комбінації цифр і букв. Спираючись на діючу програму із світової літератури, визначте доцільність планування факультативних курсів:

 

 

Клас

Назва факультативу

А) 10

1. «Із сучасної світової літератури»

Б) 11

2. «Із світової літератури ХХ століття»

В) 12

3. «Із світової літератури XVIIIта першої половини ХIХ століття»

 

4. «Із світової літератури другої половини ХIХ століття»

 

А) _____; Б) _____; В) _____.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Богданова О.Ю. Методика преподавания литературы: Учебник для студ. пед. вузов /О.Ю.Богданова, С.А.Леонов, В.Ф.Чертов; Под ред. О.Ю.Богдановой. – 3-изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – С. 296 -317.
 2. Ісаєва О.О. Сучасний урок літератури: яким він має бути // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2008. – №5. – С. 3-6.
 3. Клименко Ж.В., Ісаєва О.О. Зарубіжна література. Позакласні заходи. 5-6 класи: Посібник для вчителя. – Харків: Веста: Видавництво “Ранок”, 2004. –128 с.
 4. Кудряшов Н.И. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1981. – 190 с.
 5. Куцевол О.М. Структура сучасного уроку зарубіжної літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. – №3. – С.38-40.
 6. Мельник А.О. Структура урока литературы // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. – 2008. – № 2. – С. 15-22.
 7. Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах : Підручник. – К.: Вища шк., 2007.– С. 114-160; 395-414.
 8. Пасічник Є.А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: Ленвіт, 2000. – С. 138-186; 369-382.
 9. Холодна Ю.М. Свято, створене власноруч (Про місце і роль позакласних заходів у роботі вчителя зарубіжної літератури та поради щодо підготовки їх сценаріїв) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. - № 12. – С.2-9.


БЛОК № 4

 

ТЕМИ:Етапи вивчення художнього твору у середній школі. Тематичне оцінювання знань і вмінь учнів із світової літератури. Вивчення біографії письменника.

 

 1. Послідовність розбору художнього твору в школі у методичній науці називають:

А) прийом аналізу;

Б) шлях аналізу;

В) метод аналізу.

 

 1. Твердження, що визначені у методичній науці основні етапи роботи над художнім твором тісно взаємодіють один з одним, не залежать від обсягу, змісту, специфіки художнього твору та кількості відведених програмою годин на його опрацювання:

А) правильне;

Б) неправильне.

 

 1. Установіть правильну послідовність етапів вивчення художнього твору, проставивши відповідні номери. Визначте пропущений етап:

 

 

Підготовка до аналізу худ. твору

 

Підсумки

 

Аналіз худ. твору

 

Читання твору

 

 

 

 

 1. Визначте тривалість кожного з етапів вивчення художнього твору:

А) 5-7 хв.;

Б) 45 хв.;

В) регламентується навчальною програмою;

Г) регламентується вчителем у кожному конкретному випадку.

 

 1. Визначте етап вивчення художнього твору, головна мета якого полягає у створенні орієнтирів та установок на сприйняття й розуміння тексту художньо твору:

А) підготовка до аналізу художнього твору;

Б) аналіз художнього твору;

В) підготовка до сприйняття художнього твору.

 

 1. Найважливішим етапом вивчення художнього твору є:

А) аналіз художнього твору;

Б) читання художнього твору;

В) підсумки.

 

 1. Укажіть вид навчальної діяльності школярів, при якому оцінка художнього твору учнями визначається більшою суб’єктивністю і самостійністю суджень:

А) індивідуальне читання мовчки;

Б) слухання виразного читання вчителя;

В) прослуховування аудіозапису тексту у виконанні майстрів художнього слова.

 

 1. Оберіть найбільш точну відповідь. Художній твір у середніх і старших класах аналізується з різною глибиною, тому що:

А) необхідні вміння і навички, що їх для кожного класу визначає програма, виховуються в учнів поступово;

Б) вивчаються твори з різним рівнем складності;

В) це відповідає віковим особливостям учнів.

 

 1. Який з принципів шкільного аналізу художнього твору можна проілюструвати словами літературознавця О. Бушміна: «Вони завжди разом, у нероздільній єдності, як дві взаємопроникнуті сторони єдності, два аспекти єдиного цілого»:

А) відповідності шляхів аналізу природі твору;

Б) багатозначності;

В) єдності змісту і форми.

 

 1. Чи погоджуєтесь ви з твердженням, що «шкільний аналіз художнього твору – це виокремлення складових частин художнього твору, їх дослідження й синтез з метою усвідомлення цілісності художнього твору й формування самостійної обґрунтованої критичної оцінки прочитаного»:

А) так;

Б) ні.

 

 1. Оберіть найбільш повну відповідь. Сутність пообразного шляху аналізу худ. твору полягає в:

А) розкритті рис характеру персонажів;

Б) усвідомленні учнем характерів, вчинків героїв та важливих суспільних проблем;

В) розкритті рис характеру персонажів, висвітленні авторського ставлення до своїх героїв, з’ясування засобів творення образів персонажів.

 

 1. Визначте шлях аналізу худ. твору, використовуючи який вчитель не визначає домінанти у розборі художнього твору, а в рівній мірі використовує всі компоненти ідейно-художньої структури твору:

А) комбінований;

Б) цільовий;

В) композиційний.

 

 1. Цей шлях аналізу в методичній науці називають аналізом за розвитком дії, цілісним або послідовним. Визначте, про який шлях аналізу йдеться:

А) проблемно-тематичний;

Б) «услід за автором»;

В) пообразний.

 

 1. Оберіть шлях аналізу художнього твору, використання якого у 5-8 кл. дозволяє вчителеві врахувати фрагментарність сприйняття підлітками творів, а під час вивчення драматичних творів простежити, як розвивається дія:

А) «услід за автором»;

Б) пообразний;

В) компаративний.

 

 1. Визначте специфічні напрямки роботи у процесі аналізу перекладного художнього твору:

А) дослідження ідейно-художньої структури твору;

Б) розкриття феномена перекладності твору;

В) осягнення інокультурної природи художнього твору.

 

 1. Визначте елементи якого літературознавчого методу наукового дослідження художнього твору при використанні у шкільній практиці дозволяють розкрити можливості вивчення світової літератури в тісному зв’язку з українською:

А) компаративний;

Б) філологічний;

В) структурно-стильовий.

 

 1. Укажіть різновид тестових завдань, у яких передбачається неточна або неповна відповідь:

А) закриті;

Б) відкриті;

В) напіввідкриті.

 

 1. Визначте функцію тематичного оцінювання з предмета, яка полягає у визначенні рівня підготовки учнів з літератури з метою одержання обґрунтованої інформації для її вдосконалення:

А) діагностична;

Б) навчальна;

В) розвивальна;

Г) організаційна;

Д) виховна.

 

 1. Творчі зв’язки, що засвідчують про безпосередні знайомства письменників називають:

А) типологічними;

Б) генетичними;

В) контактними.

 

 1. Визначте етап вивчення художнього твору, на якому традиційно розглядається біографія письменника:

А) підготовка до аналізу;

Б) підготовка до сприйняття;

В) підсумки.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Богданова О.Ю. Методика преподавания литературы: Учебник для студ. пед. вузов /О.Ю.Богданова, С.А.Леонов, В.Ф.Чертов; Под ред. О.Ю.Богдановой. – 3-изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – С. 75-88.
 2. Ісаєва О. О. Концептуальні основи аналізу шкільного твору в школі // Гуманітраниний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковорроди»: Науково-теоретичний збірник. –Тернопіль: Видавництво Астон, 2006. – С.79-85.
 3. Клименко Ж. В. Тематичне оцінювання знань та умінь учнів із зарубіжної літератури в запитаннях і відповідях // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. – №11. – С. 2-5.
 4. Клименко Ж. В. Тестування як складова оцінювання знань та умінь учнів з літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. – №1. – С. 30-33.
 5. Клименко Ж.В. Теорія і технологія вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої школи: Монографія. – К., 2006. – С. 171-249.
 6. Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах : Підручник. – К.: Вища шк., 2007.– С. 188-240, 341-390.
 7. Пасічник Є.А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: Ленвіт, 2000. – С. 186-290.


БЛОК № 5

 

ТЕМИ:Вивчення художнього твору світової літератури у його жанрово-родовій специфіці. Позакласне читання із світової літератури.

 

 1. Укажіть літературний рід, який найбільш широко й різноманітно представлений у шкільній програмі зі світової літератури:

А) епос;

Б) лірика;

В) драма.

 

 1. Чи погоджуєтесь ви з твердженням про те, що методика роботи над художнім твором обумовлена природою художнього твору, віковими особливостями школярів, а також тими дидактичними вимогами, що висуваються програмою до вивчення літератури:

А) ні;

Б) так.

 

 1. Укажіть, кому з вчених-методистів належать слова: «Методичні прийоми диктуються природою твору… Баладу можна розбирати за допомогою плану, але навряд чи варто планувати ліричний твір. Маленьке оповідання читається і розбирається у повному його обсязі. З роману ми вибираємо окремі, провідні розділи…»:

А) В. П. Острогорському;

Б) М. О. Рибніковій;

В) О. Ю. Богдановій.

 

 1. Визначте взаємозв’язок між літературними родами і видами мистецтв:

 

 

Рід літератури

Вид мистецтва

1.Епос

А.Музика

2.Лірика

Б. Танок

3.Драма

В.Живопис

 

Г. Пантоміма

 

1-____; 2-____; 3-____.

 

 1. Визначте методичний прийом роботи з епічним твором, що сприяє запам’ятовуванню змісту твору, засвоєнню його сюжету, встановленню зв’язку між окремими фрагментами твору:

А) вибірковий переказ;

Б) словесне малювання;

В) складання плану.

 

 1. Укажіть ознаку, що покладена в основу класифікації планів епічного твору: план переказу сюжету; план переказу позасюжетних компонентів, план переказу окремих епізодів, план характеристики персонажа, план порівняльної характеристики персонажів:

А) зміст;

Б) структура;

В) мовленнєві й стилістичні засоби.

 

 1. Оберіть вид переказу тексту художнього твору, що є найскладнішим для учнів 5-6 класів:

А) детальний;

Б) стислий;

В) вибірковий.

 

 1. Розташуйте методичні прийоми роботи з епічним твором за складністю: від простого до складного:

А) словесне малювання;

Б) складання кіносценарію;

В) складання діафільму;

Г) переказ.

 

 1. Укажіть найефективніший методичний прийом вивчення ліричного твору під час його першого читання:

А) прослуховування аудіозапису;

Б) виразне читання учня;

В) декламація вчителя.

 

 1. Чи поділяєте ви думку про те, що виразне читання ліричних творів – органічна складова їхнього аналізу:

А) так;

Б) ні.

 

 1. Визначте вид читання, яким має володіти вчитель-словесник:

А) художнє;

Б) виразне.

 

 1. Визначте рівень порівняння оригінального й перекладного поетичного твору, який, зважаючи на обмеженість часу, відкриває найбільші можливості у викладанні світової літератури:

А) порівняння текстів у повному обсязі;

Б) порівняння фрагментів оригінального й перекладного творів;

В) порівняння окремих елементів оригінального й перекладного творів.

 

 1. Закінчіть визначення. Головна мета вивчення драматичних творів у школі – засвоєння школярами двоєдності його художньої природи:

А) літературної і драматичної;

Б) літературної і театральної;

В) літературної і виконавської.

 

 1. Визначте родову приналежність художніх творів, вивчення яких має багато переваг у вихованні в учнів культури почуттів і переживань:

А) епос;

Б) лірика;

В) драма.

 

 1. Укажіть етап вивчення драматичного твору, головні завдання якого полягають в тому, щоб узагальнити текстуальні знання й оціночні судження школярів;поглибити читацькі враження додатковими відомостями про сценічні інтерпретації п’єси;накреслити перспективи подальшого вивчення творчості драматурга, спланувати самостійне читання учнів:

А) підготовка до сприйняття;

Б) читання;

В) підготовка до аналізу;

Г) аналіз;

Д) підсумки.

 

 1. Установіть правильну відповідність у вигляді комбінації цифр і літер:

 

 

Родова приналежність твору

Пріоритетні прийоми вивчення

1.Епос

А.Інсценізація, читання за ролями.

2.Лірика

Б. Переказ, складання плану.

3.Драма

В.Виразне читання, мелодекламація.

 

1-____; 2-____; 3-____.

 

 1. Позакласне читання з літератури – це процес:

А) керований учителем;

Б) стихійний.

 

 1. Оберіть правильне твердження:

А) позакласне і самостійне читання з літератури – синонімічні поняття;

Б) позакласне читання з літератури – це різновид самостійного читання;

В) позакласне і самостійне читання – процеси, не пов’язані між собою.

 

 1. Укажіть два основні завдання уроків позакласного читання:

А) контролювати самостійне читання школярів;

Б) активізувати читацький досвід учнів і розвивати інтерес до самостійного спілкування з книгою;

В) презентувати літературні новинки;

Г) навчати школярів самостійно обирати книги для читання;

Д) вивчати і корегувати читацькі інтереси учнів.

 

 1. Визначте принцип організації уроку позакласного читання у 5-му класі за арабською народної казкою «Синдбад-мореплавець» (після вивчення казки братів Грімм «Пані Метелиця», наприкінці теми «Усна народна творчість»):

А) проблемно-тематичний;

Б) персоналій;

В) жанрово-родовий.

 

Література

 1. Богданова О.Ю. Методика преподавания литературы: Учебник для студ. пед. вузов / О. Ю. Богданова, С. А. Леонов, В. Ф. Чертов; Под ред. О. Ю. Богдановой. – 3-изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – С. 136-177; 384-398.
 2. Вітченко А. О. Вивчення світової драматургії як методична проблема // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2005. – №6 – С. 14-19.
 3. Ісаєва О. О. Організація позакласного читання у шкільному курсі зарубіжної літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. –  2003. – №.5. – С. 2-5.
 4. Клименко Ж. В. Теорія і технологія вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої школи: Монографія. – К., 2006. – С. 171-249.
 5. Мірошниченко Л. Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах : Підручник. – К.: Вища шк., 2007.– С. 268-341.
 6. Пасічник Є. А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: Ленвіт, 2000. – С. 290-316.

 


БЛОК № 6

 

Тема:Розвиток усного і писемного мовлення школярів у процесі вивчення творів світового письменства. Вивчення теоретико-літературних понять.

 

 1. Укажіть головні завдання розвитку мовленнєвої діяльності учнів у процесі вивчення літератури:

А) збагачення словникового запасу на матеріалі художніх творів світового письменства;

Б) розвиток зв’язного усного і писемного мовлення та вдосконалення його виразності;

В) розвиток навичок аналізу художнього твору.

 

 1. Визначте провідний принцип розвитку мовленнєвої діяльності у процесі вивчення літератури:

А) урахування міжпредметних зв’язків;

Б) наступності із змістом та організацією мовленнєвої діяльності, що здійснюється у молодших, середніх та старших класах;

В) зв'язок із виучуваним твором.

 

 1. Укажіть вид діяльності учнів на заняттях з літератури, у процесі якої найефективніше відбувається розвиток мовлення учнів:

А) читацька;

Б) комунікативна;

В) художня.

 

 1. Установіть правильну послідовність етапів мовленнєвого висловлювання:

 

Здійснення задуму

 

Мотивація висловлювання

 

Зіставлення реалізації задуму із задумом

 

Задум

 

 

 1. Чи поділяєте ви думку про те, що у роботі із розвитку мовлення учнів у процесі вивчення літератури необхідно враховувати психолінгвістичний, лінгводидактичний і методико-літературний підходи:

А) так;

Б) ні.

 

 1. Визначте методичний прийом, що сприяє засвоєнню змісту прочитаного твору і розвитку усного мовлення школярів:

А) словникова робота;

Б) переказ тексту художнього твору;

В) підготовка доповіді на літературну тему.

 1. Визначте різновид повідомлень на уроках літератури, мета яких – повідомлення нових фактів з елементами аналізу і оцінки за одним або декількома джерелами, що розширюють літературні знання учнів:

А) інформативні;

Б) дослідницькі;

В) проблемно-дискусійні.

 

 1. Чи поділяєте ви думку про те, що система роботи із розвитку мовлення у процесі вивчення літератури має будуватися з урахуванням вікових особливостей та специфіки художнього твору світового письменства:

А) так;

Б) ні.

 

 1. Визначте різновид мовлення, що проявляється як в усній, так і в письмовій формі:

А) внутрішнє;

Б) зовнішнє.

 

 1. Укажіть форму мовлення, для якої характерно монологічне вираження, логічна впорядкованість і лаконічність:

А) усне;

Б) письмове.

 

 1. Оберіть різновид письмової роботи для учнів 5-7 класів:

А) написання твору на літературну тему проблемного характеру;

Б) підготовка реферату за декількома джерелами;

В) складання плану характеристики персонажа твору.

 

 1. Установіть правильну відповідність у науковій класифікації письмових робіт з літератури:

 

Принцип класифікації

Зміст класифікації

1. За характером розумової діяльності.

А. Контрольні і навчальні роботи.

2. За джерелом матеріалу.

Б. Наукові, публіцистичні, художні.

3. За стильовим ознаками.

В. Розповідь, опис, роздум.

 

Г.Роботи на літературні теми і на основі особистих вражень.

 

 1. Укажіть джерела розвитку мовлення школярів, які є для них зразком правильного, змістовного, емоційного й образного мовлення:

А) преса та телебачення;

Б) спілкування з однолітками;

В) мовлення вчителя-словесника;

Г) текст художнього твору.

 

 1. Визначте принцип вивчення теоретико-літературних понять у шкільній дисципліні «Світова література»:

А) розглядаються у курсі української літератури, а на уроках світової літератури лише поглиблюються;

Б) підпорядковані вивченню художнього твору світової літератури з опорою на знання учнів з української літератури;

В) вивчаються окремим самостійним курсом.

 

 1. Визначте найтиповіші труднощі, що виникають у школярів під час вивчення теоретико-літературних понять:

А)механічне заучування визначень, не усвідомлення зв’язку теорії з практикою;

Б) проблеми при формулюванні визначення поняття теорії літератури;

В) труднощі у «перенесенні» поняття на інший текст художнього твору.

 

 1. Чи поділяєте ви думку про те, що школярі мають добре розуміти значення літературознавчих термінів, чітко усвідомлювати їх етимологію та свідомо використовувати у своєму мовленні:

А) так;

Б) ні.

 

 1. Установіть правильну відповідність у класифікації теоретико-літературних понять, що вивчаються у шкільному курсі «Світова література»:

 

Принцип класифікації

Зміст класифікації

1. Розуміння специфіки літератури як мистецтва слова.

А. Світова література, літературний напрям, художній метод та ін.

2. Структура художнього твору.

Б. Художній образ, типовість художнього зображення, єдність змісту і форми та ін.

3. Закономірності процесу розвитку літератури.

В. Тема, ідея, жанр, композиція та ін.

 

 1. Установіть правильну послідовність етапів вивчення теоретико-літературного поняття:

 

Визначення поняття

 

Застосування поняття під час аналізу літературного явища

 

Характеристика літературного явища, накопичення фактів

 

Розвиток поняття, збагачення його новими ознаками

 

Загальне уявлення про ознаки явища

 

Закріплення істотних ознак явища, його визначення

 

 

 1. Продовжіть твердження. Теоретико-літературне поняття має формуватися і збагачуватися:

А) безпосередньо на основі тексту виучуваного твору;

Б) незалежно від роботи над текстом художнього твору.

 

 1. Розташуйте в залежності від рівня складності навчальні завдання, що використовуються під час вивчення теоретико-літературних понять:

 

Зіставлення літературних явищ

 

Написання творчих робіт

 

Знаходження й визначення ролі у тексті художнього твору

 

Порівняння літературного явища у художньому творі і у суміжних творах мистецтва (живопис, музика, архітектура)

 

 

Література:

 1. Бандура О.М. Теорія літератури. – К.: Рад. школа, 1969. – 286 с.
 2. Беленький Г.И. Теория литературы в средней школе. – М.: Просвещение, 1976. – 222 с.
 3. Богданова О.Ю. Методика преподавания литературы: Учебник для студ. пед. вузов / О.Ю. Богданова, С.А. Леонов, В.Ф. Чертов; Под ред. О.Ю. Богдановой. – 3-изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – С. 267-296; 317-384.
 4. Ісаєва О.О. Чи потрібна теорія літератури на уроці зарубіжної? (Про роль у розвитку читацької культури школярів та практику формування) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2000. - № 5. – С. 9-12.
 5. Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах: Підручник. – К.: Вища шк., 2007. – С. 240-268; 390-395.
 6. Ніколенко О.М. Вивчення теорії літератури на уроках зарубіжної літератури в старших класах // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. – №6.
 7. Пасічник Є.А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: Ленвіт, 2000. – С. 83-95; 336-351.

 

Мельник А.О.

К. пед. н., доцент кафедри методики викладання російської мови та світової літератури НПУ імені М. П. Драгоманова

   

Авторизація  

   

Відвідувачі  

На сайті 6 гостей та відсутні користувачі

   

Новини  

   

Vinaora Visitors Counter  

1034731
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
89
566
3678
1019941
6097
20636
1034731

Your IP: 46.229.168.136
Server Time: 2020-07-11 03:38:14
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ